Motherhood Rising

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding 

Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘onze’ staat wordt het bedrijf Motherhood Rising bedoeld. 

  Motherhood Rising    

  Achillesstraat 109H

  1076 RA Amsterdam 

  Kamer van Koophandelnummer 82931488

  Contact via: hello@motherhood-rising.com 


  Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s 

  Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan onze programma’s. 

  In onze programma’s delen wij onze kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Wij kunnen niet garanderen dat het volgen van onze programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zullen wij ons inspannen dat je de juiste handvatten hebt om onze programma’s met succes te volgen en af te ronden. En staan wij binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van welk programma je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s. 


  Artikel 3 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode 

  Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers tevreden zijn, daarom hebben wij een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan hello@motherhood-rising.com. Als je al betalingen hebt gedaan, dan zullen wij deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren. 

  Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. 


  Artikel 4 Betaling 

  Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. 

  Als je achterloopt met betalingen, dan hebben wij het recht je toegang tot de online academie te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van de lesstof. 

  Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. 

  Kaarten die gekocht worden voor een evenement van Motherhood Rising kunnen niet geannuleerd worden. Wij beroepen ons hier op de wet ‘koop op afstand’ - uitzonderingen. 


  Artikel 5 Intellectueel eigendom/gebruik materialen 

  Op de teksten en materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

  Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. 


  Artikel 6 Materialen en licenties 

  Wij streven ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, met uitzondering van memberships, maar we kunnen dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zullen we je altijd uiterlijk 1 (één) maand van tevoren per e-mail informeren, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Wij zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico. 


  Artikel 7 Klachten 

  Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van ons, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en, als de klacht gegrond is, om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen. 

  Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ons melden. Als je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

  Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan. 


  Artikel 8 Aansprakelijkheid 

  Met uitzondering van, opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW. 

  De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. 

  In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen. 


  Artikel 9 Privacy 

  Wij nemen de privacy van onze deelnemers serieus en wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. 


  Artikel 10 Overig 

  Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, als deze schriftelijk tussen jou en ons overeengekomen zijn. 

  Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen 10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail. 


  Artikel 11 Geschillen 

  Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

  Als we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. 


  Artikel 12 Toepasselijk recht 

  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 


  Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden 

  Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 

  Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Als geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.